Artex D and T Export Co, Ltd.About Artex D and T Export Co, Ltd
General Trading Condition
Website www.artexdandt.com always wants to bring customers the best products, services, and utilities when customers buy products on our website. Therefore, we always want to bring the highest satisfaction and satisfaction to customers. Here are some general trading conditions when customers shop at website www.artexdandt.com.
Website www.artexdandt.com luôn mong muốn mang lại cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ cũng như các tiện ích tốt nhất khi khách hàng mua sản phẩm tại trang web của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi luôn mong muốn mang tới sự thỏa mãn và hài lòng cao nhất cho khách hàng. Sau đây là một số điều kiện giao dịch chung khi khách hàng mua sắm tại website www.artexdandt.com.
 1. Conditions on the provision of goods or services of the website www.artexdandt.com
  Các điều kiện về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của website www.artexdandt.com
  Website www.artexdandt.com does not restrict the supply of any product posted on the website to individuals and organizations, we are not limited in terms of type, quantity, time, and delivery location. for customers. Depending on the time and place of delivery, shipping costs may vary by agreement of the two parties (website www.artexdandt.com and customers).
  Website www.artexdandt.com không hạn chế việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào đã được đăng trên website cho các cá nhận, tổ chức, chúng tôi không hạn chế về chủng loại, số lượng, thời gian cũng như địa điểm giao hàng cho khách hàng. Tùy theo thời gian, địa điểm giao hàng mà chi phí vận chuyển có thể thay đổi theo thỏa thuận của 2 bên ( website www.artexdandt.com và khách hàng).

  In addition, other arising of the provision of goods, services, time, location, shipping costs will be agreed between the two parties at that time to meet the requirements of customers.
  Ngoài ra các phát sinh khác về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, về thời gian, địa diềm, chi phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên tại thời điểm đó nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 2. Policy of product exchange, return and refund to customers
  Chính sách đổi, hoàn trả sản phẩm và hoàn trả tiền cho khách hàng.
    a. Exchange policy: Chính sách đổi hàng
  When customers buy products that customers feel is not satisfied with the product, or buy the wrong product, we will let customers exchange other products without any extra fee, old product value is still kept original. For remote customers, the cost of changing products will be paid by the customer, for nearby customers, the customer will take the product to the store for exchange.
  Khi khách hàng mua hàng mà khách hàng cảm thấy là không hài lòng về sản phẩm, hoặc mua sai sản phẩm thì chúng tôi sẽ cho khách hàng đổi sản phẩm khác mà không có bất kỳ thêm phí nào, già trị sản phẩm vẩn được giữ nguyên. Đối với khách hàng ở xa thì chi phí vẩn chuyển đổi sản phẩm sẽ do khách hàng chi trả, đối với khách ở gần thì khách hàng sẽ tự mang sản phẩm tới cửa hàng để được đổi lại.

  The period of bartering within 1 week from the time the customer receives the goods or goods exchanged must be intact, without being damaged or degraded in quality.
  Thời hạn đổi hàng trong vòng 1 tuần kể từ khi khách hàng nhận được hàng hóa, hàng hóa được đổi phải còn nguyên vẹn, không bị hư hao, giảm sút về chất lượng.

    b. Return policy: Chính Sách Trả Hàng
  Terms of return: When customers have ordered at our website that we delivered to the wrong type, not the required quality, please do not receive and notify us again, The customer will pay the shipper directly, in which case the customer will not pay any fee, as this is our fault.
  Điều Kiện trả hàng: Khi khách hàng đã đặt hàng tại website của chúng tôi mà chúng tôi giao cho khách hàng sai chủng loại, không đúng chất lượng theo yêu cầu thì quý khách vui lòng không nhận và thông báo lại cho chúng tôi biết, khách hàng sẽ trả trực tiếp cho người giao hàng, trong trường hợp này khách hàng sẽ không trả bất kỳ một khoảng phí nào, vì đây là lổi của chúng tôi.

  In case the customer changes his mind not to receive the goods even though the goods have been delivered on demand, on a case-by-case basis we will charge you a certain shipping fee. In addition, if any other problems arise, they will be solved according to the agreement of both parties.
  Trong trường hợp khách hàng đổi ý không nhận hàng mặc dù hàng đã được giao theo đúng yêu cầu thì tùy vào từng trường hợp chúng tôi sẽ thu một khoảng phí vận chuyển nhất định. Ngoài ra các vấn đề khác phát sinh thì sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của 2 bên.

    c. Mode of refunding to customers: Phương thức hoàn trả tiền lại cho khách hàng
  If the product is not delivered or the delivery is not in accordance with the customer request, but the customer has transferred money to our account first, we will proceed to refund institute as follows:
  Nếu sản phẩm không được giao hoặc hàng được giao không đúng theo yêu cầu khách hàng, mà khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoảng của chúng tôi trước thì chúng tôi sẽ tiến hành viện hoàn trả tiền như sau:

  After the goods are returned to the website, we will process the refund to your account, in this case you will not pay any additional costs including freight costs. In return, we will pay this cost to shipping side.
  Sau khi hàng hóa được trả về lại website thì chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả tiền lại vào tài khoảng cho quý khách, trong trường hợp này quý khách sẽ không trả thêm bất cứ chi phí nào bao gồm cả chi phi vận chuyển hàng hóa về lại, chúng tôi sẽ trả chi phí này cho phía vận chuyển.

  Within 24 hours after we confirm receipt of the returned item, we will refund the money to your account.
  Trong vòng 24h sau khi chúng tôi xác nhận đã nhận được hàng trở về thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại vào tài khoản quý khách.

  In addition, problems arising from the return process, shipping costs, refunds, amounts in the refund order…. will be settled according to the agreement of the two parties at that time.
  Ngoài ra các vần đề khách phát sinh trong quá trình trả hàng về, các chi phí vận chuyển, tiền hoàn trả, số tại khoản để hoàn trả tiền…. sẽ được giải quyết theo sữ thỏa thuận của 2 bên tại thời điểm đó.

  Note: For customers who buy products directly at the store, they can only exchange for new products, or other products at the request of customers, without any refund.
  Lưu Ý: Đối với khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng thì chỉ được đổi lại sản phẩm mới, hoặc sản phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng mà không được hoàn lại tiền.

 3. Product warranty policy:
  Chính sách bảo hành sản phẩm.
  The products sold and provided by the website www.artexdandt.com are always guaranteed in terms of quality, so when you receive the product please check the product carefully before receiving the goods, if any problems arise. We will issue a recall and exchange the product for you. In addition, if any other arising will be resolved according to the agreement of the two parties.
  Các sản phẩm được bán và cung cấp bởi website www.artexdandt.com luôn luôn đảm bảo về mặt chất lượng, vì vậy khi quý khách nhận sản phẩm vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi nhận hàng, nếu có các vần đề phát sinh chúng tôi sẽ cho thu hồi và đổi lại sản phẩm cho quý khách. Ngoài ra nếu có các phát sinh khác sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của 2 bên.

 4. Standards for the provision of goods and services, and quality of goods and services
  Các tiêu chuẩn về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
  The goods and services provided by the website www.artexdandt.com always follow the description of product quality, origin…. described in the Product Description, or provided upon request by the customer.
  Các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi website www.artexdandt.com luôn đúng theo các mô tả về chất lượng sản phẩm, xuất xứ…. được ghi trong phần Mô Tả của sản phẩm đó, hoặc được cung cấp thoe yêu cầu của khách hàng.

  We will comply with your requirements for the committed product quality, product quantity, shipping time, delivery location….
  Chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của quý khách về chất lượng sản phẩm được cam kết, sồ lượng sản phẩm, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng….

  However, if products are sent to distant customers that have to go through a carrier (3rd party) and freight forwarder, we will not be able to guarantee the delivery on schedule is 100%, because so require customers to calculate time appropriately to avoid arising problems. However, we will try our best to urge, supervise and monitor the 3rd party to ensure the correct and sufficient delivery and ensure the quality required by customers.
  Tuy nhiên những sản phẩm được gởi cho các khách hàng ở nơi xa mà phải thông qua bên vận chuyển ( bên thứ 3) và giao nhận hàng hóa thì chúng tôi sẽ không thể đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ là 100%, vì vậy yêu cầu khách hàng tính toán thời gian một cách hợp lý để tránh các sự cố phát sinh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức việc đôn đốc, giám sát và theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo giao hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

  Cases arising unexpectedly will be resolved according to the agreement of 2 parties and 3 parties.
  Những trường hợp phát sinh ngoài mong đợi sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của 2 bên và bên thứ 3.

 5. Our and Customer's Rights and Obligations in each transaction.
  Quyền và Nghĩa Vụ Của Chúng Tôi và Khách hàng trong mỗi giao dịch.

    a. Rights and Obligations of the Customer: Quyền và Nghĩa vụ của khách Hàng
  i. Rights of customers: customers have the right to request advice on products, news about products fully and clearly, agreements on price, quantity, quality, types, requirements about the time, place of receiving goods ... for us.
  Quyền của khách hàng: khách hàng có quyền yêu cầu tư vấn về sản phẩm, các thôn tin về sản phẩm một cách đầy đủ và rõ ràng nhất, các thỏa thuận về giá cả, số lượng, chất lượng, chủng loại, yêu cầu về thời gian, địa điểm nhận hàng… đối với chúng tôi.
  Ii. Obligations of customers: customers are obliged to pay correctly and fully the costs of product costs, shipping costs, other costs incurred…. In addition, when customers want to cancel goods, they must notify us in advance, when receiving goods, to check the product including: quantity, quality, condition of goods to avoid arising problems later. If any other problem arises, we must immediately notify us for solutions.
  Nghĩa vụ của khách hàng: khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ các chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí vận chuyển, các chi phí phát sinh khác…. Ngoài ra khi khách hàng muốn hủy hàng thì phải thông báo trước với chúng tôi, khi nhận hàng phải kiểm tra về sản phẩm bao gồm: số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa nhằm tránh phát sinh các vấn đề về sau. Nếu có các vấn đề phát sinh khác ngay lập tức phải thông bào cho chúng tôi biết để có hướng giải quyết.

    b. Rights and Obligations of Seller (Website Owner): Quyền và Nghĩa Vụ Của Người Bán (chủ Website)
  i. Rights of sellers (website owners): website owners have the right to refuse customers about requirements to meet quality, service, or product consultation that are beyond our capabilities or those requirements are in violation of the law.
  Quyền của người bán(chủ Website): chủ website có quyền từ chối khách hàng về các yêu cầu phải đáp ứng về chất lượng, dịch vụ, tư vấn về sản phẩm mà vượt quá khả năng của chúng tôi hoặc những yêu cầu đó là vi phạm pháp luật.

  Have the right to refuse delivery at times and places that cannot be performed by us or a third party (transport and forwarding service provider). We will contact the customer to notify this status.
  Có quyền từ chối giao hàng ở các khoảng thời gian, địa điểm mà chúng tôi hoặc bên thứ 3( nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận) không thể thực hiện được. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo tình trạng này.

  ii. Obligations of Seller (Website owner): We are obliged to deliver the correct and sufficient quantity, quality, time and place according to customer requirements. Carrying out consultation for customers about the product, its uses ... to ensure customers understand the product. Follow up the 3rd party to ensure the goods arrive at the right place according to customer requirements, coordinate with customers, 3rd parties to solve arising problems.
  Nghĩa Vụ Của Người Bán(chủ Website): Chúng tôi có nghĩa vụ giao hàng đúng, đủ về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo yêu cầu khách hàng. Thực hiện việc tư vấn cho khách hàng đầy đủ về sản phẩm, công dụng… đảm bảo khách hàng hiểu rõ về sản phẩm. Theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo hàng hóa vận chuyển tới nơi đúng theo yêu cầu khách hàng, phối hợp với khách hàng, bên thứ 3 để giải quyết các vấn để phát sinh.

  In addition, if other problems arise during the implementation process, the two parties will agree and coordinate to resolve.
  Ngoài ra nếu trong quá trình thự hiện mà phát sinh thêm các vấn đề khác thì 2 bên sẽ thỏa thuận , phối hợp giải quyết.
 6. Customer Support Policy
  Chính Sách Hỗ Trợ khách Hàng
  Whenever customers have requests for consulting, product support, please contact us by phone number, email, feedback ... .. We will get back to you. customers as soon as possible. We will respond to all customer questions.
  Bất cứ khi nào khách hàng có các yêu cầu về tư vấn , hổ trợ về sản phẩm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, email, các thông tin phản hồi….. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ phản hồi lại tất cả các câu hỏi của khách hàng.

  Website www.artexdandt.com always wants to bring the best products, utilities, advice, support and services to customers. So we always listen to all feedbacks, suggestions on products and services of the website www.artexdandt.com to better serve our customers.
  Website www.artexdandt.com luôn mong muốn mang lại các sản phẩm, tiện ích, tư vấn, hổ trợ và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy chúng tôi luôn lắng nghe tất cả các ý kiến phản hồi, đóng góp về sản phẩm và dịch vụ của website www.artexdandt.com để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

 7. Information Security Policy
  Chính Sách Bảo Mật Thông Tin
    a. Purpose and scope of information collection: your information includes: address, email, phone number…. We collect through your account registration or order orders on our website, we do not collect your information through other forms. The purpose of collection is to better serve you, when you order products or request product or service support, or we use it to send information about the product, advertising, promotion…., The scope of information collection includes only customers who register as members of the website, or customers who have registered to buy products, goods and services at the website www.artexdandt.com, we do not have any other form of collecting information about customers.
    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: thông tin của quý khách bao gồm: địa chỉ, email, số điện thoại…. được chúng tôi thu thập thông qua quý khách đăng ký tài khoảng hoặc đặt hàng theo đơn hàng trên website của chúng tôi, chúng tôi không thu thập thông tin của quí khách thông qua các hình thức khác. Mục đích cùa việc thu thập là để phục vụ quý khách tốt hơn, khi quý khách đặt sản phẩm hoặc yêu cầu các hổ trợ về sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc chúng tôi sử dụng để gởi thông tin về sản phẩm, các đợt quản cáo, khuyến mãi…., Phạm vi của việc thu thập thông tin chỉ bao gồm những khách hàng đăng ký làm thành viên của website, hoặc các khách hàng đã đăng ký mua sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tại website www.artexdandt.com, chúng tôi không có bất kỳ hình thức thu thập thông tin về khách hàng nào khác.

    b. Scope of information usage: Your information is only used for website www.artexdandt.com to provide products, services, support, periodic advertising and promotion campaigns of the website www.artexdandt.com aims to serve you the best.
    Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin của quý khách chỉ được sử dụng cho website www.artexdandt.com nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hổ trợ, các đợt quản cáo và khuyến mãi định kỳ của website www.artexdandt.com nhằm phục vụ quý khách tốt nhất.

    c. Time to store information: Your information will be stored in the system of website www.artexdandt.com until you are still a member of us, in case you do not want them. I keep your information, please contact us to request that we destroy your information. All of your information will be destroyed by us within 48 hours after we receive the request from the customer.
    Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ trong hệ thống của website www.artexdandt.com cho tới khi quý khách vẩn còn là thành viên của chúng tôi, trong trường hợp quý khách không muốn chúng tôi lưu giữ thông tin của mình thì quý khách vui lòng liên hệ để yêu cầu chúng tôi hủy thông tin của quý khách. Tất cả các thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi hủy trong vòng 48h kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

    d. Address of the unit collecting and managing personal information: Your information will be collected, stored and managed at the website www.artexdandt.com. Our website is located at: 49-51 Thai Phien, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City, contact phone number: 0935 495143.
    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Thông tin của quý khách sẽ được thu thập, lưu trữ và quản lý tại website www.artexdandt.com. Website của chúng tôi được đặt tại địa chỉ: 49-51 Thái Phiên, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, số Điện thoại liên hệ: 0935 495143

    e. Means and tools for users to access and correct their personal data: After registering as a member of the website www.artexdandt.com we will provide you with an account and Password (mật khẩu) for you to access your account, you can change and correct your personal information and you are responsible for such changes. In case your account is lost or stolen please contact us by phone number to get support.
    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Sau khi đăng ký làm thành viên của website www.artexdandt.com chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách một tài khoản (Account) và mật khẩu( Password) để quý khách truy cập vào tài khoản, quý khách có thể thay đổi, chỉnh sữa thông tin cá nhân của mình và quý khách phải chịu trách nhiệm về những thay đổi này. Trong trường hợp tài khoản của quý khách bị mất hoặc bị đánh cắp vui lòng liên hệ lại với chúng tôi bằng số điện thoại để nhận được sự hổ trợ.

    f. Commitment to confidentiality of customer personal information: All customer information that we collect is strictly protected, not to be lost to the outside or used by third parties for purposes. Other Except cases where information must be provided to related parties as required by law. In this case we will notify you. In some force majeure cases such as the website is hacked by hackers and your information is taken away, we ask for your understanding because this is a force majeure case that we cannot prevent. However, we will do our best not to happen, or if this happens we will contact you to avoid any other damage happening to you. We are committed that the security of customer information is our first goal, so you can feel secure when registering an account at the website.
    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Tất cả các thông tin của khách hàng mà chúng tôi thu thập được đều được bảo vệ nghiêm ngặt, không để bị thất thoát ra bên ngoài hoặc bên thứ 3 sử dụng cho các mục đích khác Ngoại trừ các trường hợp phải cung cấp thông tin cho các bên có liên quan theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết. Trong một số trường hợp bất khả kháng như là trang web bị đột nhập bởi các hacker và thông tin của quý khách bị lấy đi chúng tôi mong quý khách hãy thông cảm vì đây là trường hợp bất khả kháng mà chúng tôi không thể ngăn chặn được, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không xảy ra trường hợp này, hoặc nếu xảy ra chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để tránh các thiệt hại khác xảy ra với quý khách. Chúng tôi cam kết rằng bảo mật thông tin khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi nên quý khách hoàn toàn yên tâm khi đăng ký tài khoảng tại website.

  Sincerely Thank you for reading the above information.
  Trân Trọng Cảm ơn Quý Khách Đã Đọc Các Thông Tin Trên.